about

关于刘松:

彼时花开,我在窗外。
          暖日阳光,尽是铺盖。

          人本性善,略有点呆。
          话无逻辑,不擅交际。

          上得厅堂,喜下厨房。
          也爱设计,却非本行。

          此时昼退,灯光始现。
          流星划空,寂静一片。

交流,請邮我